Wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych przepisów regulujących obowiązkową dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych w spółkach akcyjnych i spółkach

Usprawnienie procedur w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzenie możliwości zorganizowania zgromadzenia wspólników tej spółki z wykorzystaniem środków elektronicznych, za