W Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, 28 czerwca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii obwieścił wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w

W Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, 27 listopada 2020 r. opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 listopada