Udzielania pełnomocnictw i doręczanie dokumentów w roku 2016

Udzielania pełnomocnictw i doręczanie dokumentów w roku 2016

[31.03.2016] Od stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej. Na mocy dokonanych zmian znacznie rozszerzono także lakoniczne dotychczas regulacje związane z udzielaniem pełnomocnictw.

Zostały one umieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy, a także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw. Ustawa wyodrębniła tym samym pełnomocnictwo ogólne (składane do tej pory do akt każdej sprawy oddzielnie), szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń.

Przepisy regulujące pełnomocnictwo ogólne wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Umocowanie do działania na jego podstawie obejmie swym zakresem prawo do reprezentowania podatnika we wszystkich postępowaniach podatkowych, a także innych sprawach, które należą do kompetencji organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Co istotne, ustawa przewiduje umieszczenie informacji o udzieleniu takiego pełnomocnictwa w ogólnodostępnej bazie – Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO), co ma na celu znaczne ułatwienie i uproszczenie przepływu informacji i obowiązujących procedur z tym związanych. Ustawodawca przewidział też udogodnienie w postaci możliwości złożenia pełnomocnictwa za pośrednictwem CEIDG, a dokonywanie zmian w jego treści, odwołanie czy też wypowiedzenie – w drodze elektronicznej. W związku z tym, wszelkie skutki prawne z tym związane powstaną w chwili zarejestrowania tego zdarzenia w CRPO.

Przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r. Ustawodawca wskazuje, iż udzielenie tego pełnomocnictwa obejmuje umocowanie do reprezentowania w konkretnej sprawie podatkowej bądź też innej określonej sprawie należącej do kompetencji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Odmiennie niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego kształtuje się też kwestia związana z formą jego udzielenia. Może być ono złożone zarówno pisemnie, elektronicznie, jak i ustnie do protokołu. Składa się je obowiązkowo  na formularzu PPS-1, będącym załącznikiem do wspomnianego już rozporządzenia MF. Zmiana, odwołanie lub jego wypowiedzenie wymaga z kolei złożenia formularza OPS-1. Tym samym którakolwiek z tych czynności wywiera skutki prawne od momentu zawiadomienia właściwego organu podatkowego.

Co istotne pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym co do zasady wymaga podania jego adresu elektronicznego (konto na portalu ePUAP lub na Portalu Podatkowym, który jest w trakcie uruchamiania). Jednocześnie obieg korespondencji z takim pełnomocnikiem co do zasady odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wzgl. w siedzibie organu podatkowego).

Ostatnim wprowadzonym na skutek nowelizacji Ordynacji podatkowej rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo do doręczeń. W odróżnieniu od pełnomocnictwa ogólnego oraz szczególnego mających charakter fakultatywny, na stronie ciąży obowiązek udzielenia umocowania pełnomocnikowi do doręczeń, gdy nie ustanowiła ona wcześniej żadnego pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego, oraz gdy zaistnieje jedna z dwóch przesłanek: strona zmienia miejsce zamieszkania lub pobytu w kraju na adres państwa spoza UE lub też – alternatywnie – gdy nie ma ona miejsca zamieszkania lub pobytu ani w kraju, ani w innym państwie UE, i jednocześnie składa ona wniosek o wszczęcie postępowania w kraju lub postanowienie w tym zakresie zostało jej złożone. Pełnomocnictwo to składa się na formularzu PPD-1, a jego odwołanie, zmiana lub wypowiedzenie dokonywane jest na formularzu OPD-1. Zasady związane z udzielaniem pełnomocnictwa do doręczeń obowiązują tylko w sytuacji, gdy wszelkie pisma strona otrzymuje w inny sposób niż w formie środków elektronicznej komunikacji.  

Ordynacja wskazuje także obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w każdym pełnomocnictwie. Są to: PESEL lub NIP podatnika, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego PESEL, a w przypadku nierezydenta – numer i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość albo inny numer identyfikacyjny, a także adres do doręczeń w kraju. W odniesieniu do pełnomocników profesjonalnych, jak zostało to już wspomniane, wymaga się ponadto podania ich adresu elektronicznego.

Sławomir Patejuk, Senior Tax Manager w Advicero Tax

Treści dostarcza Portal TaxFin.pl

Oceń ten artykuł: