Ubezpieczenie komunikacyjne auto-casco

Ubezpieczenie komunikacyjne auto-casco

[31.03.2016] Auto-casco jest to ubezpieczenie dobrowolne. Zawierane jest poprzez podpisanie umowy, która stanowi główne źródło praw i obowiązków zarówno po stronie konsumenta jak i zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie auto-casco przede wszystkim ma na celu zrekompensowanie szkody powstałej wskutek zawinionego działania przez kierującego pojazdem, tj.  koszty naprawy pojazdu w przypadku jego częściowego lub całkowitego uszkodzenia,  rekompensuje także  szkodę wyrządzoną podczas kolizji z innym pojazdem jak i przedmiotem znajdującym się na zewnątrz np. drzewo, ogrodzenie, budynek, zwierzę. 

Ubezpieczenie auto-casco (AC) może obejmować również ochronę z tytułu kradzieży pojazdu. Jeśli chcemy z tego tytułu ubezpieczyć pojazd należy rozszerzyć ochronę o ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określanych w skrócie KR.

AC nie obejmuje szkód powstałych:

– w pojeździe, który jest własnością innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia,
– z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela i innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu,
– podczas kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
– podczas kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą do tego uprawnień,
– w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji, gdy w chwili powstania szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego,
– w wyposażeniu pojazdu, który nie został określony we wniosku
– w okolicznościach innych niż podanych w zgłoszeniu szkody,
– wskutek przywłaszczenia pojazdu,
– w wyniku bieżącej eksploatacji,
– podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa,
– w pojazdach, które zostały nielegalnie wprowadzone na terytorium Polski,
– wskutek działań wojennych lub użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji,
– w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
– w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu,  które są objęte ochroną,
– w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy,
– wskutek kradzieży pojazdu, kiedy to kierujący pozostawił wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, bez odpowiedniego zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną,
– wskutek kradzieży pojazdu, w przypadku pozostawienia dokumentów dotyczących  pojazdu w miejscu, w którym mają dostęp osoby nieupoważnione,
– wskutek kradzieży pojazdu w przypadku niezabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją oraz nieuruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, które są określone we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeniowej.

Wyłączenia opisane powyższej nie dotyczą kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy! Jeśli chodzi o podróżowanie pojazdem za granicę, warto sprawdzić czy oferowane ubezpieczenie AC gwarantuje ochronę również poza terytorium Polski.

Umowę ubezpieczenia AC zawieramy za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego. Agent ubezpieczeniowy zaproponuje nam produkt tylko tego ubezpieczyciela,  którego jest przedstawicielem. Pamiętajmy, iż korzystniej jest udać się do tzw. multi-agenta, który współpracuje z kilkoma zakładami ubezpieczeń, co daje nam możliwość porównania ofert oraz wybranie najkorzystniejszej. 

Zawarcie umowy jest jednoznaczne z przystąpieniem do warunków umowy, jakie dany zakład ubezpieczeń określił w Ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco (o.w.u.). Z takim wzorcem umownym  o.w.u. powinniśmy się szczegółowo zapoznać zanim podpiszemy umowę.  Zawierając umowę ubezpieczenia kwitujemy również odbiór dokumentu o.w.u., a skoro kwitujemy odbiór tzn., że się z nim zapoznaliśmy i od tej pory zapisy w nim zawarte będą nas wiązać. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na: zakres udzielonej ochrony, wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, obowiązki ubezpieczającego, sposób szacowania wartości szkody, pomniejszenia o udział własny, kwestię VAT oraz uznanie szkody za tzw. szkodę całkowitą oraz sposób wyliczenia pozostałości.  Zapoznanie się z umową pozwoli nam na uzyskanie odszkodowania w satysfakcjonującej wysokości. 

Poprzez zawarcie umowy zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia, tj. wypłacenie odszkodowania w przypadku kiedy dojdzie do zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się do zapłaty składki. 

Treści dostarcza: Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o.

Oceń ten artykuł: