Szczególne rodzaje faktur – marża, RR, faktura wewnętrzna

Szczególne rodzaje faktur – marża, RR, faktura wewnętrzna

[31.03.2016] Pewne grupy podatników VAT wystawiają faktury, które różnią się od innych. Poniżej omawiamy, na czym polegają te różnice i którzy podatnicy mogą takie szczególne faktury wystawiać.

FAKTURA MARŻA
Fakturę marża wystawiają ci podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Na czym polega takie opodatkowanie? Podatek VAT oblicza się tutaj w szczególny sposób – od kwoty należności, którą płaci nabywca, odejmuje się cenę nabycia towarów bądź usług, a następnie różnicę pomniejsza się o kwotę podatku wynikającą z nabycia tych towarów/usług. Otrzymana kwota to właśnie marża, od której oblicza się podatek VAT. Podatnicy rozliczający się w ten sposób nie mają możliwości odliczenia VAT-u z faktur zakupu.

Którzy podatnicy mogą być opodatkowani w opisany sposób?  W przepisach wyróżnia się dwie podstawowe grupy: podatnicy świadczący usługi turystyczne oraz dokonujący dostaw towarów używanych (np. samochodów), dział sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich.

Co powinna zawierać faktura marża? Na takiej fakturze nie znajdziemy tych samych danych, co na zwykłej FV. Podstawowa różnica to brak wartości sprzedaży netto i stawki oraz kwoty podatku. Nie znajdziemy też na niej ceny jednostkowej netto, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki, kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Faktura marża musi być oznaczona napisem "faktura marża" i numerem kolejnym dokumentu. Tak samo jak zwykła faktura powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę, adres sprzedawcy i nabywcy, a także ich numery NIP. Musi się na niej również znaleźć data sprzedaży i wystawienia faktury. W części dotyczącej towaru muszą się znaleźć: nazwa towaru/usługi, jednostka miary, ilość sprzedanego towaru/usługi oraz kwota należności (zawarty w niej jest podatek VAT) – należy ją zapisać cyframi i koniecznie słownie.

Faktura marża jest równoznaczna z rachunkiem wstawianym przez przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT.

FAKTURA RR

Ten szczególny rodzaj faktury dokumentuje sprzedaż produktów rolnych przez rolników, którzy są zwolnieni z podatku od towarów i usług, gdy dokonują sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT. W odróżnieniu od zwykłej faktury, jest ona wystawiana przez nabywcę, przy czym oryginał jest przekazywany rolnikowi a kopia pozostaje u nabywcy.

Faktura RR powinna być oznaczona napisem "faktura VAT RR", numerem kolejnym dokumentu i datą sprzedaży i wystawienia faktury, a także zawierać oświadczenie rolnika w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". Na fakturze RR musi znaleźć się imię, nazwisko, nazwę, adres sprzedawcy i nabywcy, a także ich numery NIP lub PESEL. Faktura RR powinna też zawierać serię i numer dowodu osobistego rolnika, a także datę wydania i organ wydający – dotyczy to sytuacji, gdy rolnik jest osobą fizyczną. W części dotyczącej towaru – nazwy nabytych produktów rolnych, jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie klasy lub jakości tych produktów, cenę jednostkową produktu rolnego (bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), wartość nabytych produktów rolnych (również bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku), stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku 7% (po 1 stycznia 2014 roku będzie to 6,5%), kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych, wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, która musi być wyrażona cyframi i słownie.

Na podstawie faktury RR nabywca może odliczyć VAT naliczony pod warunkiem, że zapłata za produkty rolne nastąpiła do 14 dni od daty dostawy (chyba że na podstawie odrębnej umowy nabywca i dostawca ustalili inaczej) przelewem na konto. Jeśli płatności dokonano gotówką, nabywca nie może odliczyć VAT-u.

FAKTURA WEWNĘTRZNA
To, co różni fakturę wewnętrzną od zwykłej faktury VAT to przede wszystkim to, że nie ma ona odbiorcy. Odbiorcą jest bowiem  wystawca, który wystawia taką fakturę wyłącznie na własne potrzeby i do własnej dokumentacji, w celu wyliczenia podatku VAT.

Po co wystawia się faktury wewnętrzne? Wynika to z przepisów. Faktury wewnętrzne są niezbędne w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla których podatnikiem jest nabywca oraz w przypadku importu towarów. Faktury takie stosuje się także dla udokumentowania zwróconych kwoty dotacji czy subwencji.

Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

Oceń ten artykuł: