Jak strajkować zgodnie z prawem

Jak strajkować zgodnie z prawem

[30.04.2014] U pracodawcy, który nie jest stroną sporu zbiorowego może zostać zorganizowany strajk solidarnościowy w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku.

U pracodawcy, który nie jest stroną sporu zbiorowego może zostać zorganizowany strajk solidarnościowy w obronie praw i interesów pracowników, którzy nie mają prawa do strajku, taki strajk organizuje Związek Zawodowy działający w innym zakładzie pracy na czas nie dłuższy niż połowa dnia roboczego. Zaznaczyć należy, iż zasady dotyczące organizacji strajku dotyczą także strajku solidarnościowego.

Poza strajkiem możliwe jest także zorganizowanie tak zwanych niestrajkowych akcji protestacyjnych, które to mogą być organizowane po zakończeniu Rokowań, warunkiem przeprowadzania niestrajkowych akcji protestacyjnych jest organizowanie ich w sposób nie zagrażający życiu lub zdrowiu ludzkiemu, przy jednoczesnym nieprzerywaniu pracy.

Odpowiedzialność z art. 26 ustawy

Za przeszkadzanie we wszczęciu lub wprowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego lub niedopełnia obowiązków określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Taka sama kara przewidziana jest dla kierującego strajkiem lub inną akcją protestacyjną zorganizowaną wbrew przepisom wskazanej ustawy.

Wyraźnemu podkreśleniu podlega sankcja odszkodowawcza przewidziana w stosunku do organizatorów strajku lub innych akcji protestacyjnych za szkody wyrządzone w związku z zorganizowaniem strajku lub innych akcji protestacyjnych wbrew przepisom omawianej ustawy. Odpowiedzialność za straty ustalana jest na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Autor: Krzysztof Sosnowski, prawnik zajmujący się prawem pracy

Stan Prawny: 14 kwietnia 2014 roku
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Treści dostarcza: www.iuslaboris.pl Sp. z o.o., patron merytoryczny Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Oceń ten artykuł: