Rozliczenia podatkowe marynarzy w braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Rozliczenia podatkowe marynarzy

W czwartek 7 listopada, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów ukazała się interpretacja ogólna ws. ulgi w rozliczeniach podatkowych marynarzy mających miejsce zamieszkania w Polsce, a uzyskujących dochody z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy od tych dochodów nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350, ze zm.), podatnik rozliczający określone dochody uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym z pracy zagranicą na statkach, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dochodów osiąganych z działalności wykonywanej poza RP przy braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a kwotą podatku obliczonego.

W wydanej 31 października 2019 r. interpretacji ogólnej Minister Finansów informuje, że w sytuacji, gdy Polska nie zawarła z państwem, w którym osiągany jest dochód, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zastosowanie znajduje jednostronny mechanizm zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, w postaci metody proporcjonalnego zaliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Dochody te należy więc połączyć z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Polski. Od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Zasadę te stosuje się odpowiednio do podatnika uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Ministra Finansów, metoda proporcjonalnego zaliczenia w sytuacji braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdzie jednak zastosowanie tylko gdy podatnik zapłacił podatek dochodowy za granicą. I tylko wówczas podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o PIT.

„W świetle powyższych wyjaśnień, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wyjaśnia, że podatnik, który osiągnął dochód w państwie, z którym nie została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, i od tego dochodu nie został zapłacony podatek dochodowy za granicą, nie jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji podatnikowi nie przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy” (Interpretacja ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 października 2019 r., nr. DD4.8201.1.2019).

Autor: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: