Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?

Jak przeprowadzić remanent likwidacyjny w firmie?

[04.07.2016] Przedsiębiorca jest zobowiązany przeprowadzić remanent likwidacyjny w przypadku zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Ten obowiązek wobec fiskusa dotyczy zarówno wobec PIT, jak i VAT

Podatek dochodowy

Przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego dla potrzeb podatku dochodowego jest konieczne, aby ustalić podatek dochodowy od składników majątkowych, które pozostały po likwidowanej działalności gospodarczej i przechodzą do prywatnego majątku przedsiębiorcy.
 
Remanent ten sporządza się po zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o ostatecznej decyzji likwidacji działalności gospodarczej. Majątek wycenia się według cen zakupu, czyli cen, które nabywca płaci za towar pomniejszonych o podatek VAT.
 
W remanencie dla PIT zawiera się:

 • majątek wykazany w spisie z natury, czyli towary, materiały, aktualna produkcja, braki, odpady oraz tzw. towar w drodze (zakupiony już przez przedsiębiorcę, który nie dotarł jeszcze do siedziby firmy w dniu remanentu),
 • majątek, który nie jest środkiem trwałym, a wiąże się z wykonywaną działalnością i obejmuje wyposażenie niezależnie od jego wartości.

Podatek od towarów i usług

Remanent likwidacyjny dla potrzeb podatku od towarów i usług przeprowadza się, aby ustalić podatek VAT od składników majątku przekazywanych na potrzeby osobiste prowadzącego działalność gospodarczą, jak i od zbycia tych składników w ciągu 12 miesięcy od dnia likwidacji firmy.
 
Remanentowi podlegają towary, w stosunku do których przedsiębiorcy, w momencie ich nabycia, przysługiwało prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Towary własnej produkcji, jak i rzeczy ruchome, niebędące przedmiotem dostawy towarów. Grunty i energia pod wszelką postacią, całość i części budynków, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
 
Przypadki, w których przeprowadza się remanent dla VAT:

 • rozwiązanie spółki cywilnej lub handlowej nie mającej osobowości prawnej,
 • zgłoszenie zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
 • niewykonywanie czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną co najmniej przez 10 miesięcy.

  Treści dostarcza: Kamil Sztandera, Podatnik.info

  Partner Portalu Skarbiec.biz

  Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

  Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

  Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
  Oceń ten artykuł: