Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – art. 560 kodeksu cywilnego

Rękojmia za wady fizyczne

Synergius

Rękojmię za wady fizyczne rzeczy regulują przepisy kodeksu cywilnego. Analizując przepisy dotyczące rękojmi za wady fizycznie rzeczy znajdujące się w kodeksie cywilnym warto poddać głębszej refleksji przepis art. 560 kodeksu cywilnego.

Jest on istotny zarówno dla kupującego jak i sprzedawcy. Zgodnie z treścią paragrafu 1 ww. artykułu, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić lub żądać obniżenia ceny. Niemniej jednak kupujący od umowy nie może odstąpić jeżeli sprzedawca niezwłocznie naprawi rzecz lub wymieni zakupiony przedmiot sprzedaży na nowy. W takiej sytuacji wybór formy zadośćuczynienia żądaniu kupującego należy do sprzedawcy. Jeżeli sprzedawca nie dokona żadnej z ww. czynności kupujący nabędzie prawo do odstąpienia od umowy, chyba, że wady okażą się nieistotne.

Oznacza to że przedmiot sprzedaży na powrót staje się własnością sprzedawcy, który musi kupującemu zwrócić zapłacone przez niego pieniądze. Należy mieć na uwadze, że możliwość naprawy lub wymiany rzeczy na nową nie może być wykorzystywana przez sprzedawcę powtórnie tzn. nie ma możliwości, aby sprzedawca ponownie  wymieniał lub naprawiał rzecz, którą uprzednio naprawił. Taka sytuacja może mieć miejsce wyłącznie jednorazowo, chyba, że wady wykryte później nie są istotne i można je naprawić lub wymienić rzecz na wolną od wad.

Ważne jest również dochowanie terminu w jakim można od umowy odstąpić. Ustawodawca wskazuje, że jest to miesiąc od momentu od kiedy kupujący dowiedział się o wadzie. Zachowanie tego terminu jest istotne, albowiem aby od umowy odstąpić, kupujący musi również dochować aktów staranności. Obydwie przesłanki (wskazane uprzednio wady oraz dochowanie aktów staranności) musi zatem wystąpić łącznie. W pojęciu aktów staranności mieści się m. in. dochowanie terminu do odstąpienia od umowy przez kupującego. Do innych aktów staranności należy odpowiednio wczesne poinformowanie sprzedawcy o wadzie. Termin ten jest różny dla kupujących – konsumentów oraz kupujących – profesjonalistów.

Podsumowując powyższe rozważania, kupujący w razie stwierdzenia wady fizycznej rzeczy może od umowy odstąpić, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub naprawy rzeczy wadliwej bądź też żądać obniżenia ceny.

Treści dostarcza Synergius Kancelaria Adwokacka, adw. Ryszard Kramkowski

Oceń ten artykuł: