Pożyczka od spółki córki a cienka kapitalizacja


Pożyczka od spółki córki a cienka kapitalizacja

[24.09.2015] W przypadku otrzymania pożyczki od spółki córki, pożyczkobiorca, zaliczając w koszty podatkowe odsetki spłacane od tej pożyczki, musi liczyć się z możliwością wystąpienia obowiązku stosowania ograniczeń wynikających z  przepisów o tzw. cienkiej (niedostatecznej) kapitalizacji.

Art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2015 r. stanowi, iż nie uznaje się za koszt uzyskania przychodów odsetek od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę – w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Przytoczony powyżej przepis dotyczy sytuacji, gdy ten sam udziałowiec posiada bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej po 25% udziałów zarówno w spółce udzielającej pożyczki jak i będącej jej odbiorcą.

Jeśli przyjmiemy, że pożyczka udzielona jest na rzecz pożyczkobiorcy (Podmiot B), który jest udziałowcem pożyczkodawcy (podmiot A) posiadającym 100% udziałów, przy czym pożyczkobiorca posiada także spółkę matkę (Podmiot C), będącą jego jedynym udziałowcem (100% udziałów), w takim przypadku należy stwierdzić, że dojdzie do powstania powiązania, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP.

Powyższy wniosek wynika z faktu, iż Podmiot C posiada:

  • więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu B (pożyczkobiorcy) – w sposób bezpośredni;
  • więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu A (pożyczkodawcy) – w sposób pośredni. Podmiot C posiada bowiem 100% akcji w kapitale zakładowym Podmiotu B, który z kolei posiada 100%  udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu A. Tym samym Podmiot C posiada pośrednio (poprzez Podmiot B) więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym Podmiotu A.

Zatem w analizowanym przypadku zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP.  Zostanie bowiem udzielona pożyczka spółce (tu: Podmiot B)  przez inną spółkę (tu: Podmiot A) i w obu tych spółkach ten sam podmiot (tu: Podmiot C) bezpośrednio (w przypadku podmiotu B) oraz pośrednio (w przypadku Podmiotu A) posiada nie mniej niż 25% udziałów.

W powyższym przypadku Podmiot B, jako pożyczkobiorca, zaliczając w koszty podatkowe spłacane odsetki od pożyczki, obowiązany jest do stosowania przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, o których mowa w art. 16 ust.1 pkt 61 oraz w ust. 6, 7b, 7g, 7h ustawy o PDOP.

Grzegorz Wachołek
ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego

Treści dostarcza: ECDDP sp. z o.o.

Oceń ten artykuł: