Odszkodowanie za szkody górnicze

Odszkodowanie za szkody górnicze

[21.11.2016] Na skutek eksploatacji złóż węgla kamiennego i innych kopalin, nawet zgodnie z obowiązującymi przepisami, może dochodzić do powstania tzw. szkód górniczych.

Właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jednak obowiązujące prawo umożliwia mu dochodzenie odszkodowania lub przywrócenia stanu poprzedniego. Zaliczamy do nich m.in. : osunięcia, pęknięcia, naruszenia ścian nośnych, brak szczelności zadaszenia, uszkodzenia instalacji oraz gruntów rolnych i leśnych.

O odszkodowanie może ubiegać się zarówno właściciel, jak i inny podmiot, którego prawa majątkowe zostały zagrożone. Dla powstania odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego niezbędne jest łączne zaistnienie trzech przesłanek:

  • zdarzenia, z którym łączy się obowiązek naprawienia szkody,
  • powstania szkody,
  • związku przyczynowego między zdarzeniem, a szkodą.

Najbardziej poszkodowani są jednak właściciele domów jednorodzinnych. Szkody górnicze pozostawiają na ich majątku widoczne skutki w postaci popękanych i zarysowanych ścian oraz stropów. Właściciele często nie wiedzą, jakiego zadośćuczynienia mogą się spodziewać i od kogo.

Należy podkreślić, iż odszkodowanie należy się każdemu, kto na skutek ruchu zakładu górniczego odniósł straty bądź utracił korzyści. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody nie dotyczy jedynie w przypadku, gdy udowodni się winę i udział poszkodowanego, osoby trzeciej lub "siły wyższej" w tym zdarzeniu.

Poszkodowani zwracają się więc do zakładu górnictwa, który odpowiada za zaistniałe szkody i oczekują rozpoczęcia odpowiednich procedur. Tu zazwyczaj pojawiają się problemy, ponieważ służby techniczne zakładów górniczych nie zawsze działają tak jak powinny. Jest to spowodowane niewiedzą, brakiem doświadczenia lub celowymi działaniami mającymi na celu uniknięcie kosztów związanych z wysokimi odszkodowaniami, na jakie musieliby przystać. 

Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego odbywa się na gruncie przepisów prawa cywilnego, a zatem ewentualny spór między poszkodowanym a przedsiębiorcą podlega rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny, jednakże dopiero po wyczerpaniu postępowania ugodowego.

Jest to warunek konieczny, który można uznać za spełniony jeżeli przedsiębiorca odmówił zawarcia ugody lub jeżeli od skierowania przez poszkodowanego roszczenia wobec przedsiębiorcy upłynęło 30 dni (chyba że poszkodowany, zgłaszając żądanie zawarcia ugody, wyznaczy dłuższy termin).

Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 12 ustawy o kosztach w sprawach cywilnych strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, nie ma obowiązku uiszczenia koszów sądowych.

Treści dostarcza:  OPTIMA Kancelaria Prawna

Oceń ten artykuł: