Sprzedaż samochodu wykupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a podatek dochodowy od osób fizycznych


Sprzedaż samochodu wykupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a podatek dochodowy od osób fizycznych

[29.04.2016] Kończący się okres umowy leasingu operacyjnego zazwyczaj stawia przedsiębiorców przed wyborem modelu wykupu rzeczy stanowiącej jej przedmiot. Najbardziej popularną formą jest wykup w ramach działalności gospodarczej.

Umożliwia to mi. n. zaliczenie wydatków na nabycie przedmiotu leasingu (np. pojazdu) do kosztów przychodu. Jednakże późniejsza sprzedaż przedmiotu leasingu powoduje powstanie przychodu po stronie przedsiębiorcy od którego należy zapłacić podatek. Niewiele pomoże samo wycofanie wykupionego przedmiotu z ewidencji środków trwałych firmy.

Według organu podatkowego, opodatkowaniu podlega również przychód z odpłatnego zbycia składników majątkowych firmy nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło lat 6.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą która rozważa sprzedaż wykupionego od leasingodawcy pojazdu powinna czekać, aż sześć lat od moment wykupu by uniknąć podatku ?

Jednym ze sposobów na maksymalną optymalizację podatkową w razie chęci zbycia wykupionego w ramach działalności gospodarczej pojazdu jest darowizna.

Ze względu na brzmienie art. 2  ust 1 pkt  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizna podlega opodatkowaniu wyłącznie na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Tym samym darczyńca ma możliwość korzystania w pełnym zakresie ze zwolnień przewidzianych w tej ustawie.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, nabycie własności rzeczy w drodze darowizny przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwo ojczyma lub macochę jest zwolnione z podatku. Pamiętać należy jednak, że darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od jej dokonania do właściwego Urzędu Skarbowego.

Samo zbycie przez obdarowanego pojazdu po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 nie powoduje u darczyńcy obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W konsekwencji, czynność w postaci darowizny pojazdu wykupionego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. na rzecz syna będzie obojętna podatkowo. Oznacza to, że nie będzie ona podlegać opodatkowaniu ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem od spadków i darowizn.

Piotr Rembiś
Aplikant radcowski

Treści dostarcza Kancelaria Prawnicza Rachelski & Wspólnicy

Oceń ten artykuł: