Korzystne formy zatrudnienia członków zarządu

Korzystne formy zatrudnienia członków zarządu

[29.09.2016] Członkostwo w organach zarządu spółki oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia zawszę wiąże się z określonymi obciążeniami zarówno w sferze obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jaki i podatkowej.

Powstaje więc zawsze pytanie, czy obciążenia takie można zoptymalizować. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, w którym omówione zostaną kwestie takiej opytmalizacji.

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania bez konieczności zawierania odrębnej umowy, jak i poprzez zawarcie pomiędzy spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego. Może nim być umowa o pracę lub kontrakt menadżerski, a także inna umowa cywilnoprawna.

W przypadku zawarcia umowy o pracę, wynagrodzenie obciążone jest składkami na ubezpieczenie społeczne, których wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne jest to więc jedna z najmniej korzystnych form zatrudnienia.

Inaczej ma się sprawa z powołaniem – wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu na podstawie uchwały organów spółki z tytułu zasiadania w organach spółki nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Rozwiązaniem godzącym interesy obu stron tj. spółki i członka zarządu może więc być rozwiązanie hybrydowe – łączące umowę o pracę z powołaniem. Przy co najmniej minimalnym wynagrodzeniu za pracę otrzymywanym na podstawie umowy o pracę członek zarządu uzyska tytułu do ubezpieczeń społecznych – w pozostała część wynagrodzenie otrzymywana na postawie powołania takim składkom nie będzie podlegać.

Popularną formą zatrudniania kadry menedżerskiej  w spółkach większego kalibru jest kontrakt menedżerski. Jest to umowa zaliczana na kategorii umów cywilnoprawnych i w zasadzie w aspekcie ubezpieczeń społecznych traktowana jest na równi z umową zlecenia tj. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnemu, emerytalnemu i rentowemu, a także wypadkowemu (ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne).

Umowa cywilnoprawna (kontrakt menedżerski) może być zawarta zarówno z osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej jak i z jednoosobowym przedsiębiorcą. W tym drugim przypadku oddzielić należy działalność wykonywaną osobiście (czynności zarządcze) o pozostałego zakresu czynności członka zarządu, które nie są kwalifikowane jako wykonywane osobiście. Jest to o tyle istotne, że w przypadku działalności gospodarczej, wynagrodzenie za usługi nią objęte będzie podlegać podatkowi VAT, a także będzie istniała możliwość kwalifikowania wydatków związanych z jej prowadzeniem jako kosztów uzyskania przychodu.  Rozdział działalności wykonywanej osobiście (czynności zarządcze) od działalność gospodarczej (doradztwo) wprowadza dwojaką formułę rozliczenia wynagrodzeń uzyskiwanych z obu tytułów. Działalność wykonywana osobiście może być rozliczania w formie umowy o pracę, kontaktu menedżerskiego czy też powołania. Pozostała część działalności (doradztwo) może być rozliczana w oparciu o prowadzoną działalność  gospodarczą.

W sferze podatku dochodowego – wynagrodzenie z każdego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wyjątkiem jest wynagrodzenie pobierane w ramach prowadzonej działalność gospodarczej, które może podlegać stawce liniowej 19%.

Podsumowując, istnieje klika rozwiązań optymalizujących koszty związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz członka zarządu – każdocześnie zastosowanie którejś z tych form będzie wymagało przygotowania odpowiednich dokumentów oraz analizy i wyboru najkorzystniejszej w danym stanie faktycznym formy.

Treści dostarcza:  OPTIMA Kancelaria Prawna

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: