Na czym polega klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania?

 

[29.09.2016] Unikanie opodatkowania w myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej to czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje ona osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.

Od 15 lipca br. obowiązuje klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. To skutek nowelizacji Ordynacji podatkowej z 13 maja br. Chodzi o nowelizację Ordynacji podatkowej z 13 maja br. (Dz.U. z 2016 r., poz. 846), której większość przepisów weszła w życie 15 lipca br.

– Unikanie opodatkowania w myśl znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej to czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje ona osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny – mówi mec. Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w optymalizacji podatkowej.

W przypadku unikania opodatkowania organy podatkowe określają skutki podatkowe czynności na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki mógłby zaistnieć, gdyby dokonano odpowiedniej czynności.

Jeżeli w toku postępowania podatnik wskaże czynność odpowiednią, skutki podatkowe określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki zaistniałby, gdyby dokonano tej czynności.

Klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania stosuje się także w przypadku zastosowania w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania odnoszących się do głównego lub jednego z głównych celów zawarcia transakcji, lub utworzenia struktury lub odnoszących się do uzyskania dochodu w związku ze sztuczną strukturą.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie ma zastosowania:

  • jeżeli korzyść podatkowa lub suma korzyści podatkowych osiągniętych przez podmiot z tytułu czynności nie przekracza w okresie rozliczeniowym 100 000 zł, a w przypadku podatków, które nie są rozliczane okresowo – jeżeli korzyść podatkowa z tytułu czynności nie przekracza 100 000 zł;
  • do podmiotu, który uzyskał opinię zabezpieczającą – w zakresie objętym opinią, do dnia doręczenia uchylenia lub zmiany opinii zabezpieczającej;
  • do podatku od towarów i usług oraz do opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
  • jeżeli zastosowanie innych przepisów prawa podatkowego pozwala na przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Minister finansów może zasięgnąć opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, co do zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

– Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania jest niezależnym organem, którego zadaniem jest opiniowanie zasadności zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w indywidualnych sprawach – wyjaśnia mec. Nogacki.

Radę powołuje minister finansów na czteroletnią kadencję. Rada działa do dnia powołania Rady kolejnej kadencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia upływu kadencji.

W skład Rady wchodzą:

  • 2 osoby wskazane przez ministra finansów,
  • 1 osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego spośród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku;
  • 2 osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

– W naszej ocenie klauzula obejścia prawa podatkowego jest w obecnym kształcie sprzeczna z zaleceniami, które przedstawił Trybunał Konstytucyjny w 2004 rok, przede wszystkim w zakresie zgodności z zasadą określoności ustawowej ingerencji w sferę wolności i praw jednostki – zaznacza mec. Nogacki. – W sprzeczności z zasadą stoją przede wszystkim działania polegające na tworzeniu nieprecyzyjnych przepisów, powodujących niepewność podatnika, co do prawa, a także tworzenie zbyt szerokich ram interpretacyjnych dla organów stosujących przepisy, które dają im nadmierną swobodę kształtowania praw i obowiązków podatnika – wyjaśnia.

Autorem jest:
Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca sie w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Kancelaria Prawna Skarbiec Potrzebujesz pomocy dotyczacej umowy o pracę?
Kancelaria Prawna Skarbiec Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kancelaria Prawna Skarbiec Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: