Interpretacje po zmianach VAT

Interpretacje po zmianach VAT

[30.04.2014] Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014 r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje prawa podatkowego, co cieszy – w większości pozytywne i spójne z rozumieniem danego zagadnienia przez podatników oraz doradców podatkowych.

Podatnicy mają wiele wątpliwości związanych z brzmieniem przepisów ustawy o VAT po 1 stycznia 2014 r. Bardzo dobrze zatem, że pojawiają się już pierwsze interpretacje prawa podatkowego, co cieszy – w większości pozytywne i spójne z rozumieniem danego zagadnienia przez podatników oraz doradców podatkowych. Poniżej prezentujemy kilka najbardziej interesujących stanowisk Ministra Finansów, odnoszących się do momentu powstania obowiązku podatkowego.

1. Obowiązek podatkowy a dokonanie dostawy

Nie jest jasne, co w praktyce zmienia nowa redakcja przepisu 19a ustawy o VAT: "obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów", dawne brzmienie: "obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru". Nierzadko, bowiem pomiędzy wysyłką towaru a jego odebraniem mija kilka dni. Często przewozem zajmuje się firma transportowa, przy czym transport ten organizowany jest czasem przez nadawcę czasem przez odbiorcę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 grudnia 2013 r. o sygnaturze IPPP1/443-1035/13-2/MP uznał, iż moment przekazania towaru przewoźnikowi, najętemu przez nabywcę, należy uznać za dokonanie dostawy. Jednocześnie, do podstawy opodatkowania nie wlicza się kosztów transportu, ponieważ transport ma miejsce po dokonaniu dostawy.

Minister Finansów dał prymat temu jak strony transakcji uregulowały swoje wzajemne zobowiązania, co do warunków dostawy, również w kontekście odpowiedzialności za transport, a nie temu, kto formalnie zlecił go przewoźnikowi. 

W stanie faktycznym dealer może odebrać towar osobiście, ewentualnie może zlecić Spółce wykonanie usługi transportowej do wskazanego miejsca, poprzez wybranego przez siebie przewoźnika. Zatem, organ zauważył, iż z wydaniem towaru przechodzi prawo do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. W momencie wydania towarów z magazynu przewoźnikowi, Spółka przestaje, bowiem ponosić odpowiedzialność za przypadkową utratę czy zniszczenie towarów w transporcie – przechodzi ona na nabywcę towarów, zatem zdarzenie to powoduje utratę ekonomicznego władztwa nad rzeczą przez Spółkę.

2. Czy jedynie dostawy ciągłe mogą być rozliczone okresowo

Jeżeli z umowy wynika obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw towarów, moment dostawy towarów nastąpi z upływem każdego okresu rozliczeniowego i w tym dniu powstanie obowiązek podatkowy uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 października 2013r. o sygn. IPPP3/443-663/13-2/IG.

Spółka zamierza dokonywać dostaw towarów (m.in. paliw, olejów smarowych) w ustalonych z kontrahentami okresach (tygodniowych, miesięcznych lub innych), dla których ustalone zostaną następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń.

Zdaniem Spółki, obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów realizowanych przez nią w ustalonych okresach rozliczeniowych, dla których określone są terminy płatności powinien być rozpoznany zgodnie z art. 19a ust. 1 w zw. z ust. 3 i 4 znowelizowanej ustawy o VAT, tj. w ostatnim dniu każdego okresu rozliczeniowego.

Organ, zgadzając się ze stanowiskiem wnioskodawcy, stwierdził, że zastosowanie powyższego przepisu nie jest uwarunkowane uznaniem, że mamy do czynienia ze sprzedażą o charakterze ciągłym. Ustawodawca w żaden sposób nie sformułował takiego wymogu.

3. Faktury na przełomie miesiąca

Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dni przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Moment wystawienia faktury nie ma jednakże wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego, uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 22 sierpnia 2013r. o sygn. IPPP1/443-526/13-2/AP.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże na własne ryzyko przewoźnikowi, który towar ten dostarczy odbiorcy następnego dnia (a więc już w następnym miesiącu), zaś z zawartej umowy wynikać będzie, że prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kupującego w momencie dostarczenia do punktu odbioru kupującego – a więc dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT – obowiązek podatkowy powstanie właśnie z chwilą dokonania tej dostawy.

Na powstanie obowiązku podatkowego w przedmiotowej sytuacji nie będzie miało wpływu, iż faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona zostanie 1 dzień przed dokonaniem tej dostawy.

Treści dostarcza: Kancelaria Doradcy Podatkowego Joanny Rudzkiej

Oceń ten artykuł: