EASA i ECDC aktualizują wytyczne dotyczące podróży lotniczych w ramach unijnych certyfikatów COVID

EASA i ECDC aktualizują wytyczne dotyczące podróży lotniczych w ramach unijnych certyfikatów COVID

EASA i ECDC aktualizują wytyczne dotyczące podróży lotniczych w ramach unijnych certyfikatów COVID

W czwartek 17 czerwca, Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały nową wersję protokołu dotyczącego bezpieczeństwa zdrowotnego w lotnictwie. Zawiera on jasne wytyczne operacyjne i oparte na analizie ryzyka zalecenia dotyczące bezpiecznego pod względem zdrowotnym podróżowania samolotem, uzupełniające inne inicjatywy Unii Europejskiej, takie jak unijne certyfikaty cyfrowe COVID.

W protokole uwzględniono nowe statystyki i ostatnie wydarzenia, takie jak występowanie nowych, budzących obawy, mutacji koronawirusa, ale i uruchomienie w państwach członkowskich programów szczepień przeciwko COVID-19. W tym kontekście w protokole podkreślono potrzebę utrzymania niektórych obecnie stosowanych środków, takich jak noszenie masek medycznych na twarzy, odpowiednia higiena i fizyczne oddalenie, czyli dobrze znane w Polsce reguły dystansu społecznego.

Protokół, zawierający niewiążące zalecenia, zbiór dobrych praktyk, pomoże państwom członkowskim zapewnić zharmonizowane podejście w całej Europie do zasad bezpieczeństwa w podróżowaniu lotniczym w dobie pandemii koronowairusa. Przyniesie to korzyści nie tylko podróżnym, ale także pomoże sektorowi transportu lotniczego i turystyki w skutecznej i bezpiecznej odbudowie.

Unijny komisarz ds. transportu, Adina Vălean, oświadczyła: „Ponieważ pasażerowie przygotowują się do letnich podróży, a branża stoi w obliczu dużego napływu ruchu, bezpieczne i pewne warunki muszą pozostać normą. Zgodnie z nowymi wytycznymi EASA/ECDC sprawdzanie dowodów szczepień i weryfikacja cyfrowych certyfikatów COVID przez państwa członkowskie nie może prowadzić do przepełnienia portów lotniczych. Zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów i załogi pozostaje naszym najwyższym priorytetem, a nasze zalecenia są w pełni zgodne z najnowszymi dowodami naukowymi i informacjami epidemiologicznymi”.

W wytycznych położono nacisk na bezpieczeństwo zdrowotne na każdym etapie podróży pasażera. Uznając, że porty lotnicze, linie lotnicze i samoloty różnią się od siebie, w wytycznych przyjęto pragmatyczne podejście do ich wdrażania, podkreślając i podając wskazówki dotyczące sposobów, w jakie poszczególne lokalizacje i sytuacje można najlepiej przeprojektować w celu spełnienia nowych norm bezpieczeństwa zdrowotnego. W protokole znalazły się m.in. następujące zalecenia:

1) Dostęp do terminali portów lotniczych powinien być w miarę możliwości ograniczony do pasażerów, członków załogi i personelu. Osoby towarzyszące powinny mieć dostęp tylko w szczególnych okolicznościach (np. towarzysząc lub odbierając pasażerów wymagających pomocy, takich jak osoby o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM), nieletni bez opieki itp.);

2) Operatorzy portów lotniczych powinni kłaść nacisk na następujące kwestie:

– wprowadzenie fizycznej odległości pomiędzy osobami, które nie podróżują razem (co najmniej 1 metr), na ile pozwala na to przepustowość portu lotniczego oraz wzmocnienie środków higieny dla pasażerów, członków załogi i personelu, jak również wzmocnienie czyszczenia obiektów. Podobne środki powinny zostać wdrożone w terminalach lotnictwa ogólnego,

– W odniesieniu do szczepionki COVID-19, w chwili opracowywania niniejszego protokołu istniały cztery szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, które otrzymały warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Europie. Istniejące dowody wskazują, że szczepionki te są bardzo skuteczne w zapobieganiu ciężkim zachorowaniom i zgonom oraz że ryzyko ciężkiego powikłań po szczepieniu jest bardzo niskie. Obecnie oczekuje się, że czas trwania odpowiedzi immunologicznej zapewniającej skuteczną ochronę przed zakażeniem SARS-CoV-2 wyniesie co najmniej 6 miesięcy,

– Ogólnie rzecz biorąc, wpływ rozwoju ciężkiej postaci COVID-19 u osoby w pełni zaszczepionej będzie prawdopodobnie bardzo mały, szczególnie u osób dorosłych w młodszym i średnim wieku. U starszych osób dorosłych wpływ rozwoju ciężkiej choroby po szczepieniu może być od bardzo małego do umiarkowanego, w zależności od wieku, ale także w zależności od stanu zdrowia, płci, obecności wariantów budzących obawy, szczepionki i czasu, jaki upłynął od szczepienia,

– Właściwa certyfikacja szczepień, ozdrowieńców lub badań przedwyjazdowych ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego podróżnych. Po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie certyfikatu EUDigital COVID (DCC)19 oczekuje się, że certyfikacja w Europie zostanie zharmonizowana. Jeżeli władze podejmują decyzję o weryfikacji zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia, takiego jak w szczególności DCC, z medycznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem jest przeprowadzenie takiej weryfikacji przed przybyciem na lotnisko. Jeżeli weryfikacja została rzetelnie przeprowadzona przed odlotem, istnieje bardzo mało medycznego uzasadnienia dla dodatkowych kontroli na późniejszym etapie podróży, które stanowiłyby powielanie danych czynności. Dotyczy to w szczególności podwójnej weryfikacji przy przylocie, ponieważ taka weryfikacja stworzy niepotrzebne kolejki. Ustalenia dotyczące „jednego okienka” powinny zostać wdrożone w jak największym stopniu pomiędzy władzami, portami lotniczymi i liniami lotniczymi,

3) Stosowanie medycznych masek ochronnych na twarzy powinno być ściśle zalecane dla wszystkich pasażerów i osób na lotnisku i w samolocie, od momentu wejścia do budynku terminalu w porcie lotniczym odlotu do momentu wyjścia z budynku terminalu w docelowym porcie lotniczym;

4) Higiena rąk poprzez skrupulatne mycie rąk wodą z mydłem lub, jeśli nie jest to możliwe, przy użyciu płynu do mycia rąk na bazie alkoholu;

5) Etykieta oddechowa polegająca na zakrywaniu ust i nosa ręcznikiem papierowym lub zgiętym łokciem podczas kichania lub kaszlu, nawet jeśli ma się na twarzy maskę;

6) Operatorzy portów lotniczych i statków powietrznych oraz usługodawcy/dostawcy powinni ułatwić swoim pracownikom dostęp do szczepionki przeciwko COVID-19 zgodnie z planami krajowymi, a ponadto zapewnić dostęp do testów na obecność COVID-19 swoim pracownikom, którzy nie są w pełni zaszczepieni lub są poza okresem ochronnym szczepionki.

To tylko część wytycznych. Pełnię zaleceń można znaleźć w protokole, dostępnym na stronie Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: