Brak opłaty sprawi, że wniosek o interpretację nie zostanie rozpatrzony


Brak opłaty sprawi, że wniosek o interpretację nie zostanie rozpatrzony

[29.11.2013] Na wydanie interpretacji indywidualnej urząd skarbowy ma trzy miesiące. Jeśli w tym czasie nie zajmie żadnego stanowiska, uznaje się, że rację miał wnioskujący podatnik.

Należy jednak pamiętać, że wniosek o interpretację nie zostanie rozpatrzony, jeśli nie zostanie wniesiona stosowna opłata. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej składa się za pomocą druku ORD-IN, do którego można dołączyć załącznik ORD-IN/A, dający wnioskodawcy dodatkowe miejsce na opis sprawy i swojego stanowiska. Druk ten można wypełnić za pomocą strony internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl, na której znajduje się także broszura informacyjna, zawierająca dokładne instrukcje dla wnioskodawcy.

Poprawny wniosek powinien zawierać między innymi: wyczerpujący i konkretny opis stanu faktycznego (lub zdarzenia przyszłego), w związku z którym chce się uzyskać wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego, a także pytanie wnioskodawcy, opis stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz oświadczenie, że opisane we wniosku elementy stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku nie są przedmiotem postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej, bądź sprawa nie została rozstrzygnięta w ostatecznej decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Na wniosku musi się również znaleźć podpis wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu oraz ewentualnie dokument pełnomocnictwa (jeśli wniosek jest składany w imieniu innej osoby).

Ważne, aby dokładnie sprawdzić poprawność i kompletność danych zawartych we wniosku, ponieważ błędy opóźnią wydanie interpretacji. Jeżeli formularz ORD-IN nie jest wypełniony poprawnie lub jest niekompletny, wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia braków lub wprowadzenia zmian. Ma na to 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Złożyć można tylko w kilku izbach

Wnioski o interpretację indywidualną przyjmowane są jedynie w pięciu izbach skarbowych w Polsce (w zależności od miejsca zamieszkania wnioskodawcy).

Miejsce zamieszkania/siedziby wnioskodawcy
(województwa)

Właściwy organ podatkowy

kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

małopolskie, podkarpackie i śląskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

lubelskie, łódzkie, opolskie i świętokrzyskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

mazowieckie oraz wnioskodawcy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Na koniec opłata

Opłata za złożenie wniosku wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku. Jeśli jeden wniosek zawiera kilka stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych), które mają być przedmiotem interpretacji, opłatę należy uiścić za każdy opisany stan faktyczny (zdarzenie przyszłe). Najprościej przelać kwotę na konto bankowe właściwego organu, korzystając z numerów kont podanych w formularzu ORD-IN. Warto zapoznać się ze wzorem wpłaty, który jest dostępny na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, fiskus skieruje do podatnika wezwanie do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli podatnik nie zastosuje się do wezwania, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik,  księgowa Tax Care

źródło: Tax Care

Oceń ten artykuł: