Umowa agencyjna szansą na zwiększenia zasięgu prowadzonego biznesu

Umowa agencyjna szansą na zwiększenia zasięgu prowadzonego biznesu

[16.02.2012] Przedsiębiorcy pragnący rozszerzyć zakres prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, powinni zwrócić uwagę na możliwości jakie daje zastosowanie umowy agencyjnej.

Umowa agencyjna i jej charakter zostały szeroko uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego w art. 758-7649. Z definicji przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy (tzw. agencja pośrednicząca) albo do zawierania ich w jego imieniu (tzw. agencja przedstawicielska). Podstawową formą agencji jest agencja pośredniczącą, gdyż dla skutecznego zawierania umów przez agenta w ramach agencji przedstawicielskiej, niezbędne jest dodatkowe umocowanie agenta. Można go dokonać poprzez zawarcie odpowiedniej klauzuli w umowie agencyjnej albo w formie osobnego pełnomocnictwa.

Umowa agencyjna ma typowo handlowy charakter, a jej stronami mogą być wyłącznie przedsiębiorcy. Do jej niezbędnych elementów należą m. in. określenie wynagrodzenia agenta, które najczęściej przyjmuje formę prowizji oraz szczegółowe opisanie praw i obowiązków stron. Do podstawowych obowiązków agenta należy przestrzeganie wskazówek i podejmowanie czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie, a także należyta wymiana informacji ze zleceniodawcą. Z kolei do podstawowych obowiązków zleceniodawcy należy zaopatrzenie agenta w odpowiednie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania umowy agencyjnej, a także informowanie agenta o statusie umów zawartych bezpośrednio przez agenta lub przy jego pośrednictwie.   

Warto zauważyć, iż agent jest niezależnym przedsiębiorcą, który samodzielnie podejmuje decyzje (w granicach wskazówek zleceniodawcy) oraz organizuje sobie pracę. Tym samym przedsiębiorca korzystający z agenta zdejmuje ze swoich barków ciężar związany z rozwijaniem i bieżącym finansowaniem placówki położonej z dala od centrum jego macierzystej aktywności.    

Nie należy jednak zapomnieć, iż z uwagi na charakter instytucji agencji, relacje przedsiębiorcy z agentem, powinien cechować wysoki poziom zaufania i wzajemnej lojalności. Wynika to przede wszystkim z tego, iż agent dokonując czynności prawnej w granicach umocowania, działa bezpośrednio na rzecz przedsiębiorcy, a także posiada szeroki wachlarz uprawnień do działania w jego imieniu. Co więcej istotnym elementem umowy agencyjnej jest stałość i powtarzalność świadczonych usług – to znacząco odróżnia ten stosunek prawny od umowy zlecenia.

W praktyce instytucje agentów mają szerokie zastosowanie m. in. w branży morskiej, gdzie agent morski prowadzi stałe przedstawicielstwo armatora w określonym porcie lub na określonym obszarze. Agent morski może odpowiadać m. in. za nabór kadr, utrzymywanie kontaktów z organami administracji morskiej oraz podejmowanie innych czynności związanych z uprawnianiem żeglugi na rzecz armatora. Oprócz shippingu agentów można także często spotkać w branży ubezpieczeniowej i turystycznej.

Tomasz Pieczyk

Treści dostarcza: Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy

Oceń ten artykuł: