Czy możliwy jest zwrot VAT na rachunek w banku mającym siedzibę za granicą?

Czy możliwy jest zwrot VAT na rachunek w banku mającym siedzibę za granicą?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wypowiedział się w sprawie możliwości zwrotu różnicy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika w banku, który ma siedzibę poza Polską i którego oddział znajduje się na terytorium Polski.

W sprawie rozpoznanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 4 kwietnia 2019 r. (sygn. akt I SA/Kr 82/19) spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. Chodziło o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek podatnika. Podatnik korzysta z usług banku, który ma siedzibę w Polsce. Bank poinformował go, że w najbliższym czasie na podstawie Kodeksu spółek handlowych dojdzie do jego połączenia transgranicznego z bankiem za granicą. Majątek spółki zostanie przeniesiony na spółkę zagraniczną. Po połączeniu bank będzie funkcjonował jako oddział banku zagranicznego. Bank nie zamierza zmieniać umów z klientami, nie będą też zmieniane numery rachunków bankowych klientów. Po połączeniu bank będzie podlegał polskim przepisom. Dojdzie bowiem do sukcesji generalnej, a działalność banku będzie kontynuowana na zasadach dotychczasowych.

Podatnik chciał wiedzieć, czy po połączeniu banków będzie mógł nadal uzyskiwać zwrot nadwyżki podatku należnego nad należnym na rachunek, który prowadzi w banku. Podatnik powołał się na art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje, że zwrot następuje na rachunek w banku, który ma siedzibę w kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Podatnik podkreślił, że zgodnie z przepisami Prawa bankowego bankiem jest nie tylko instytucja mająca siedzibę w Polsce, ale również oddziały banków zagranicznych, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W ocenie podatnika nie ma podstaw, aby różnicować sytuację podatnika, który ma rachunek w oddziale banku mającego siedzibę za granicę, skoro oddział ten podlega polskim przepisom.

Dyrektor izby skarbowej uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy podkreślił, że zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podany w zgłoszeniu identyfikacyjnym w banku mającym siedzibę na terytorium Polski. W ocenie organu podatkowego art. 87 ust. 1 ustawy o VAT nie pozwala na zwrot różnicy podatku na rachunek w banku, który ma siedzibę za granicą, a posiadającym oddział w Polsce.

Podatnik odwołał się od wskazanej wyżej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który oddalił skargę. W uzasadnieniu wyroku sąd podzielił argumentację organu podatkowego. Uznał również, że omawiany art. 87 ust. 2 ustawy o VAT nie narusza unijnego prawa, na co wskazywał podatnik. Art. 183 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej określa uprawnienie państwa członkowskiego do ustalenia warunków zwrotu nadwyżki podatku, ale nie wprowadza ograniczeń co do tego, jakie mają one być. Sąd podkreślił, że nie ma znaczenia, że po połączeniu banków nie zmienią się rachunki bankowe, ponieważ art. 87 ust. 2 nie uzależnia zwrotu od numeru rachunku, a od tego, że siedziba banku musi znajdować się na terytorium kraju. W konsekwencji sąd uznał, że podatnikowi nie przysługuje zwrot na rachunek w oddziale banku mającym siedzibę za granicą.

Autor: radca prawny Robert Nogacki

Oceń ten artykuł: