Liczne zmiany w prawie lotniczym. Większe kary i uprawnienia prezesa

W czwartek 7 lutego 2019 r., w Dzienniku Ustaw RP opublikowano obszerną nowelizację przepisów prawa lotniczego. Wśród najważniejszych zmian znalazły się: zaostrzenie kar za naruszenie przepisów ustawy, oraz nadanie większych uprawnień Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Podpisana przez Prezydenta 8 stycznia 2019 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 235), dokonuje dość obszernej rewolucji w prawie lotniczym. Ujawniona w Dzienniku Ustaw publikacja liczy bowiem 96 stron.

Wśród zmian uwagę zwraca poszerzenie zakresu kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Będzie mógł on wydawać już nie tylko wytyczne i instrukcje w sprawach technicznych, ale także o innym charakterze, w związku ze stosowaniem przepisów lotniczych. Do kręgu podmiotów podlegających kontroli prezesa, dodano użytkowników cywilnych statków powietrznych oraz użytkowników cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków oraz członków personelu pokładowego. Jedną z „najciekawszych” zmian, jest przyznanie Prezesowi ULC uprawnienia do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli. Jak zawarto w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

„Celem takiego rodzaju kontroli jest podniesienie poziomu wykrywalności praktyk naruszających przepisy prawa lotniczego a tym samym podniesienie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego” (druk nr 2998).

Niezapowiedzianą kontrolę, np. samolotu i członków jego załogi, urzędnicy będą mogli przeprowadzić jedynie po okazaniu legitymacji służbowej.

Większe uprawnienia kontrolne, to i większe pole do nakładania kar, zwiększonych kar. Rozszerzeniu uległ katalog działań, naruszeń, zagrożonych karą finansową. Dla przykładu, naruszenie obowiązku wskazywania w ofercie lub publikacji przewoźnika lotniczego ostatecznej ceny, którą należy zapłacić, będzie zagrożone karą do 20 000 zł.

Zgodnie z uzasadnieniem tych sankcji:

„W związku z art. 24 rozporządzenia nr 1008/2008/WE istnieje potrzeba wprowadzenia w prawie krajowym skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji na wypadek naruszenia warunków lub obowiązków wynikających z tego rozporządzenia”

Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: