E- czynny żal w sprawach karno-skarbowych

E- czynny żal w sprawach karno-skarbowych

 E- czynny żal w sprawach karno-skarbowych

Ministerstwo Finansów opublikowało w środę (13.10) wyjaśnienie, w którym tłumaczy, że zmiany w art. 16 § 4 Kodeksu karnego skarbowego wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych nie modyfikują treści merytorycznej jego regulacji. Dlatego, mimo nadania temu przepisowi z dniem 5 października 20201 r. nowego brzmienia, złożenie czynnego żalu w urzędzie skarbowym drogą elektroniczną jest nadal skuteczne.

Osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego, mogą złożyć w skarbówce tzw. czynny żal. To instytucja ujęta w art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, zgodnie z którą: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”. Od 5 października zmieniono brzemiennie § 4 tego artykułu w następującej treści: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.

I właśnie zwrot „na piśmie” stało się przyczyną powstania wątpliwości, czy osoby, które dopuściły się wykroczeń lub przestępstw skarbowych nadal mogą skorzystać z instytucji czynnego żalu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Tzw. e-Czynny żal wnosi się bowiem tą drogą do e-Urzedu Skarbowego lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów w komunikacie z 13 października: „Zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (…) jest skuteczne. (…) zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną” (www.gov.pl).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: