Czy bank może pobierać odsetki od odsetek?


Czy bank może pobierać odsetki od odsetek?

Co do zasady nie jest to dopuszczalne, tym niemniej zakaz anatocyzmu jest normą bezwzględnie obowiązującą z wyłączeniem dwóch wyjątków, bowiem nie m.in. obejmuje długoterminowych stosunków umownych nawiązanych z instytucjami kredytowymi (§ 2 art. 482 kc).

Co prawda, wspomniany § 2 tego przepisu stanowi o pożyczkach udzielanych przez te instytucje, tym niemniej przy jego wykładni nie można nie uwzględnić zmian ustrojowych, w wyniku których kredyt ograniczony dawnej do jednostek gospodarki uspołecznionej, został upowszechniony i korzystają z niego zarówno podmioty gospodarcze, jak też osoby fizyczne (tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACr 547/96).

Więcej porad:

Czym kredyt różni się od pożyczki?
Czy można uzależniać przyznanie kredytu od wieku kredytobiorcy?
Czy banki może żądać od pracodawcy osoby, która ubiega się o kredyt informacji o jej zarobkach?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Kiedy jednostronna modyfikacja umowy kredytowej przez bank nie stanowi naruszenia prawa?
Czy bank może pobierać odsetki od odsetek w przypadku umowy kredytu?
Jakie są podatkowe skutki umorzenia odsetek od kredytu?
Czy możliwe jest dokonanie przelewu na zabezpieczenie kredytu w odniesieniu do tzw. wierzytelności przyszłej?
Czy możliwy jest przelew na zabezpieczenie kredytu wierzytelności w wysokości wyższej niż kwota kredytu?
W jakiej kolejności bank powinien korzystać z ustanowionych zabezpieczeń kredytu?
Jakie są uprawnienia banku na który przewłaszczono rzecz w celu zabezpieczenia kredytu?
Jaki jest skutek spłaty kredytu dla wierzytelności przeniesionej na kredytodawcę w celu zabezpieczenia spłaty kredyt

Oceń ten artykuł: