Eastern European Bond Fund


World Investment Opportunities Funds SICAV

Eastern European Bond Fund

Zarządca inwestycyjny:
Vontobel Europe S.A.

Doradca inwestycyjny:
Vontobel Asset Management AG

Cel inwestycyjny:
Subfundusz ma na celu osiąganie możliwie najwyższych zwrotów inwestycji w euro. Aktywa subfunduszu są inwestowane, zgodnie z zasadą dywersyfikacji ryzyka, głównie w dłużne papiery wartościowe (obligacje, skrypty dłużne i podobne zbywalne papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu) deminowane w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz w innych walutach, emitowane przez pożyczkodawców prywtanych i publicznych, głównie z siedzibą w Europie Środkowej i Wschodniej (wraz z Chorwacją) i w mniejszym stopniu poza wymienionym regionem. Przynajmniej 2/3 aktywów netto subfunduszu jest inwestowane w obligacje denominowane w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej i/lub w obligacje emitowane przez dłużników z Europy Środkowej i Wschodniej (oraz z Chorwacji). Fundusz nie będzie inwestował w obligacje denominowane w twardych walutach (EUR, USD, JPY) lub w obligacje emitowane przez spółki/instytucje finansowe nie ujmowane w ratingach.

Subfundusz może również zainwestować do 1/3 aktywów netto w aktywa płynne (opisane poniżej) denominowane w EUR oraz w obligacje krótkoterminowe denominowane w EUR. Subfundusz zamierza okresowo zabezpieczać inwestycje dokonane w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Inwestycje nie denominowane w EUR lub w walutach krajów Europy Srodkowej i Wschodniej będą co do zasady zabezpieczane. Uzupełniająco, subfundusz może obejmować aktywa płynne w postaci gotówki, depozytów terminowych oraz krótkoterminowych instrumentów rynku pieniężnego, stale pozostające w obrocie, denominowane w walutach krajów Europy Środkowej Wschodniej oraz innych walutach, o terminie płatności nie przekraczającym 12 miesięcy.

Profil inwestora:
Subfundusz dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani rynkami kapitałowymi lub nie posiadają informacji na ten temat, ale którzy uważają fundusze inwestycyjne za dogodny produkt oszczędnościowy. Jest to również fundusz dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy chcą zrealizować określone cele inwestycyjne. Nie jest wymagane doświadczenie związane z produktami rynku kapitałowego. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest tworzenie kapitału. Może zajmować kluczową pozycję w portfelu inwestora.

>>> POWRÓT
do zestawienia World Investment Opportunities Funds

Nota prawna: Strona aktualna na 07.07.2007 r. Przed użyciem strony "Eastern European Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: