Zmiana w Statucie AIG FIO Zrównoważonego Nowa Europa


Zmiana w Statucie AIG FIO Zrównoważonego Nowa Europa

AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ogłasiło zmiany w Statucie AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego Nowa Europa ("Fundusz").

Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

1. W § 1 ust. 2, tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie:
" (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z poź. zm.)",

2. W § 5 pkt 13, tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie:
" (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 z poź. zm.)";

3. W § 5 pkt 14 otrzymuje następujące brzmienie:
" 14. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. – (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538);",

4. W § 5 pkt 16 tekst w nawiasie otrzymuje następujące brzmienie:
" (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 z póź. zm.)";

5. W § 5 pkt 19 otrzymuje następujące brzmienie:
" 19. Rynek zorganizowany – wyodrębniony pod względem organizacyjnym i finansowym system obrotu działający regularnie i zapewniający jednakowe warunki zawierania transakcji oraz powszechny i równy dostęp do informacji o tych transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi przez właściwe przepisy kraju, w którym obrót ten jest dokonywany, a w szczególności obrót zorganizowany, o którym mowa w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi";

6. W § 5 pkt 31 skreśla się,

7. W § 7 ust. 11 w zdaniu pierwszym, tekst do słowa: "Fundusz" do słowa: "że:" otrzymuje następujące brzmienie:
" Fundusz może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pod warunkiem, że:"

8. W § 10 ust. 2 słowa: "w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" skreśla się,

9. W § 10 ust. 4 lit. "c" słowa: "w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi" skreśla się,

10. W § 10 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:
" Fundusz może dokonać lokat, o których mowa w ust. 2, lub zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3 i 4, jeżeli dokonania lokaty lub zawarcia umowy wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktu interesów."

11. W § 12 w ust. 2 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33" oraz słowa: "§ 41" zastępuje się słowami: "§ 34",

12. W § 18 w ust. 3 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33",

13. W § 21 w ust. 4 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33",

14. W § 22 w ust. 12 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33",

15. W § 27 w ust. 14 słowa: "§ 44" zastępuje się słowami: "§ 37",

16. W § 29 w ust. 1 słowa: "§ 40" zastępuje się słowami: "§ 33",

17. § 32 otrzymuje następujące brzmienie:
" Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu opisane są w prospekcie informacyjnym i są zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych."

18. §§33 – 39 skreśla się, zaś kolejne §§ 40 – 47, oznacza się jako §§33-40,

19. W § 34 (przed zmianą numeracji § 41), w ust. 5, słowa: "§ 44" zastępuje się słowami: "§ 37",

20. § 36 (przed zmianą numeracji § 43), otrzymuje następujące brzmienie:
1. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia skrót prospektu informacyjnego Funduszu.
2. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza półroczne i roczne sprawozdania finansowe Funduszu, a także prospekt informacyjny Funduszu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie.
3. Fundusz ogłasza informacje o Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa oraz cenę zbycia i odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, dla każdej kategorii odrębnie, niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej Funduszu https://www.aigfundusze.pl/.
4. Fundusz publikuje na stronie internetowej Funduszu https://www.aigfundusze.pl/ w szczególności:
­ prospekt informacyjny,
­ skrót prospektu informacyjnego,
­ wszelkie zmiany Statutu Funduszu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,
­ półroczne i roczne połączone sprawozdanie finansowe Funduszu.
5. W dzienniku "Parkiet" Fundusz dokonuje ogłoszeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania wydawania dziennika "Parkiet", Fundusz będzie publikował powyższe informacje w dzienniku "Puls Biznesu".
6. Fundusz może publikować także dodatkowe materiały informacyjne."

21. W § 37 (przed zmianą numeracji §44), w ust. 1a, słowa: "§ 43 ust. 3" zastępuje się słowami: "§36 ust. 4,"

22. W § 39 (przed zmianą numeracji §46), w ust. 2, słowa: "§ 43 ust. 3" zastępuje się słowami: "§ 36 ust. 4".

23. W § 39 (przed zmianą numeracji § 46), ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
" 3. Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, chyba że Ustawa przewiduje inny termin. W przypadku zmiany Statutu wymagającej zezwolenia KPWiG, zmiana Statutu wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, chyba że KPWiG zezwoli na skrócenie tego terminu."

>>> SKOMENTUJ
ten artykuł na forum dyskusyjnym

>>> POWRÓT
do strony głównej serwisu "Inwestycje"

Oceń ten artykuł: