Fundusz inwestycyjny UniGlobal


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne UniKorona

Fundusz inwestycyjny UniGlobal

Celem funduszu UniGlobal jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat funduszu w akcje spółek z całego świata. Fundusz inwestuje w akcje najlepszych międzynarodowych spółek. Jego portfel jest szeroko zdywersyfikowany. Fundusz może lokować na wszystkich giełdach światowych (w krajach OECD).

Lokaty funduszu UniGlobal w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Globalna strategia inwestycyjna umożliwia funduszowi UniGlobal czerpanie korzyści z potencjalnych zysków światowych rynków akcji.

Więcej informacji

Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

Komunikat informacyjny

[11.07.2007 ] Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO
W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA – powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza UniWIBID SFIO – ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Union Investment (Unikorona)

Oceń ten artykuł: