UniAkcje: Nowa Europa

UniAkcje: Nowa Europa

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy  Centralnej i Wschodniej lub akcje emitentów, których głównym obszarem  działalności jest Europa Centralna i Wschodnia, a także w świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR. Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu może wynosić 100% i nie będzie niższy niż 60%.

Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z krajów, takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Albania, Bułgaria,  Rumunia, Cypr i Kazachstan.

Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy  fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania  przedsiębiorstwem.

Dane aktualne na dzień 19.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Oceń ten artykuł: