Fundusz inwestycyjny UniKorona Obligacje


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne UniKorona

Fundusz inwestycyjny UniKorona Obligacje

Fundusz UniKorona Obligacje inwestuje środki przede wszystkim w obligacje i inne papiery dłużne emitowane przez rząd USA oraz obligacje korporacyjne firm, mających siedzibę na terenie USA lub w krajach OECD.

Fundusz UniKorona Obligacje może lokować aktywa w obligacje i inne papiery dłużne denominowane w USD i emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach OECD innych niż USA.

Udział papierów dłużnych w portfelu nie powinien być niższy niż 80% wartości aktywów. W portfelu mogą znaleźć się papiery dłużne zarówno o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu. Nie mniej niż 80% portfela stanowić powinny papiery denominowane w USD. Co najmniej 90% wartości portfela będą stanowić papiery wartościowe posiadające rating inwestycyjny.

Więcej informacji

Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

Komunikat informacyjny

[11.07.2007 ] Uruchomienie Parasol UniFundusze FIO
W dniu 6 lipca 2007 na bazie istniejących otwartych funduszy inwestycyjnych z oferty Union Investment TFI SA – powstał Parasol UniFundusze FIO. Dotychczasowe fundusze zostały przekształcone w w subfundusze Parasol UniFundusze FIO (poza UniWIBID SFIO – ze względu na specjalistyczny charakter tego funduszu).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Union Investment (Unikorona)

Oceń ten artykuł: