Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji

Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji

Przedmiotem działalności Subfunduszu jest inwestowanie środków pieniężnych przede wszystkim w akcje, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym udział w Aktywach Subfunduszu akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, nie może przekraczać 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Subfundusz utrzymuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych. Subfundusz nie lokuje swoich Aktywów głównie w lokaty inne niż papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego.

Subfundusz jest funduszem kwalifikowanym jako fundusz "etyczny" i w związku z tym Aktywa Subfunduszu nie są inwestowane w papiery wartościowe wyemitowane przez, lub wierzytelności w stosunku do, podmiotów zajmujących się działalnością, która może powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego człowieka lub powodować negatywne skutki społeczne. Szczegółowe określenie działalności, której prowadzenie stanowi negatywną przesłankę inwestycji Subfunduszu zawiera są w Statucie Funduszu.

Główne cechy funduszu:

  • umiarkowane zmiany wartości jednostek uczestnictwa
  • średni poziom ryzyka inwestycyjnego

Profil inwestora

Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby indywidualne i instytucjonalne, które oczekują stóp zwrotu na poziomie nieco wyższym niż lokaty terminowe i które akceptują średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestycji w akcje.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: