Subfundusz SKOK Obligacji

Subfundusz SKOK Obligacji

Przedmiotem działalności Subfunduszu SKOK Obligacji jest inwestowanie środków w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Aktywa Funduszu będą lokowane przede wszystkim w obligacje zarówno o stałym jak i zmiennym oprocentowaniu oraz obligacje zerokuponowe. Fundusz działając na rzecz rachunku Subfunduszu może inwestować również w instrumenty pochodne, w tym w niewystandaryzowane instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.

Ponadto Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może inwestować w depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Główne cechy funduszu:

  • niskie opłaty manipulacyjne

  • stopa zwrotu zazwyczaj przekraczająca zysk z tradycyjnej lokaty bankowej

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy akceptują inwestycje o niskim poziomie ryzyka i chcą inwestować w portfel o wysokiej płynności.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: