Subfundusz SKOK Gotówkowy

Subfundusz SKOK Gotówkowy

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestowania w Subfundusz wynosi min. 1 rok.

Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz listy zastawne. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu utrzymuje część swoich Aktywów na rachunkach bankowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu. Subfundusz nie lokuje swoich Aktywów w lokaty inne niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

Główne cechy funduszu:

  • aktywa lokowane głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
  • ryzyko inwestycyjne poniżej średniego

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego. Rekomendowany okres inwestowania w Subfundusz wynosi min. 1 rok.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: