Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji

Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji

Przedmiotem działalności Subfunduszu SKOK Aktywnego Zmiennej Alokacji jest inwestowanie środków w akcje spółek publicznych oraz w obligacje skarbowe i inne instrumenty dłużne, w szczególności papiery dłużne o stałym oprocentowaniu, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, a za zgodą KNF również w bankach zagranicznych.

Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować środki także w instrumenty pochodne wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może inwestować w akcje do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy zainteresowani są inwestycjami w długiej perspektywie czasu. Kilkuletnia inwestycja powinna przynieść znacznie lepszy wzrost wartości jednostki uczestnictwa niż tradycyjna lokata terminowa w porównywalnym okresie czasu. Jednocześnie potencjalny inwestor akceptować musi średni poziom ryzyka inwestycyjnego wynikający z inwestycji w akcje oraz musi być przygotowany.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: