Subfundusz SKOK Akcji

Subfundusz SKOK Akcji

Przedmiotem działalności Subfunduszu SKOK Akcji jest lokowanie środków głównie w akcje spółek publicznych (do 100% wartości Aktywów Subfunduszu) dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na zagranicznym rynku regulowanym w kraju należącym do Unii Europejskiej.

Minimalne zaangażowanie aktywów Subfunduszu w akcje spółek publicznych nie może być niższe niż 80%. Środki niezainwestowane w akcje są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na każde żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności. Fundusz działając na rachunek Subfunduszu utrzymuje, wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu, część swoich Aktywów na rachunkach bankowych.

Główne cechy funduszu:

  • możliwa wysoka zmienność wartości jednostek uczestnictwa
  • wysokie ryzyko inwestycyjne
  • możliwe potencjalne wysokie zyski

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy planują oszczędzanie długoterminowe (minimum 5 lat), oczekują wysokiej stopy zwrotu w dłuższym okresie czasu oraz akceptują duże wahania wartości jednostek uczestnictwa związane z przyjętą przez Subfundusz polityką inwestycyjną.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: