Skarbiec Selektywny Nowej Europy

Skarbiec Selektywny Nowej Europy

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. Subfundusz aktywnie alokuje aktywa pomiędzy lokatami o charakterze dłużnym i akcyjnym, stosuje aktywną alokację Aktywów Subfunduszu pomiędzy różnymi krajami z regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz sektorami gospodarczymi, a także poprzez odpowiedni dobór poszczególnych akcji, instrumentów dłużnych, funduszy krajowych i zagranicznych.

Subfundusz będzie inwestował przede wszystkim (do 100%) w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz spółek z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, oraz w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwa z regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Subfundusz będzie inwestował także w instrumenty dłużne emitowane przez innych emitentów, w tym głównie spółki z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Subfundusz może lokować w poszczególne kategorie lokat od 0% do 100% wartości aktywów, w związku z czym, ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną i sposobem zarządzania jest zmienne. W okresie dobrej sytuacji na rynku akcji lub perspektywy wzrostu cen akcji, udział w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu lokat o charakterze akcyjnym będzie się zwiększał.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: