Skarbiec Obligacja

Skarbiec Obligacja

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych w dłużne papiery wartościowe, z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka. Co najmniej 80% stanowią lokaty w obligacje emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa.

Co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w lokaty denominowane w złotych polskich, lub lokaty denominowane w innej walucie, pod warunkiem zawarcia umów zabezpieczających przed zmianą relacji kursowej danej waluty do złotego. Subfundusz lokuje co najmniej 66% Aktywów w: instrumenty dłużne o stałym oprocentowaniu lub instrumenty dłużne o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.

Dane aktualne na dzień 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: