Skarbiec Ochrony Kapitału

Skarbiec Ochrony Kapitału

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz dąży do sytuacji gdzie w kolejnych dwuletnich okresach wartość jednostki uczestnictwa na koniec każdego okresu dwuletniego nie powinna być niższa niż wartość jednostki uczestnictwa na początek tego okresu. Wskazane dwuletnie okresy rozpoczynają się pierwszego Dnia Wyceny po dniu 15 kwietnia danego roku nieparzystego i kończy pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu 15 kwietnia następnego roku nieparzystego.

Subfundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela, która polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji do bieżącej sytuacji rynkowej w ten sposób, że w okresach, gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy udział akcji w portfelu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego udział akcji w portfelu Subfunduszu zmniejsza się.

Subfundusz zależnie od sytuacji rynkowej lokuje nie więcej niż 50% aktywów w akcje. Od 50% do 100% aktywów Subfundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: