Skarbiec Market Neutral

Skarbiec Market Neutral

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu, będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez zastosowanie strategii typu market neutral, przy użyciu tam gdzie jest to możliwe instrumentów pochodnych. Subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, ocenionych jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych.

Zastosowanie powyższej strategii powinno prowadzić do kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Część akcyjna portfela będzie stanowić od 50% do 80% aktywów, pozostałe aktywa będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: