Skarbiec Kasa

Skarbiec Kasa

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty z zachowaniem zasad minimalizacji ryzyka.

Do 100% aktywów mogą stanowić instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, przez jednostkę samorządu terytorialnego, Państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego Państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno Państwo członkowskie, lub instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Dane aktualne na dzień 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: