Skarbiec Depozytowy

Skarbiec Depozytowy

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok – co najmniej 55% wartości Aktywów. Subfundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki pieniężne w Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe o terminie wykupu krótszym niż rok.


Dane aktualne na dzień 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: