Skarbiec Aktywnej Alokacji

Skarbiec Aktywnej Alokacji

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, przede wszystkim poprzez aktywną alokację aktywów Subfunduszu pomiędzy lokatami o charakterze dłużnym i akcyjnym, pomiędzy różnymi rynkami geograficznymi i sektorami gospodarczymi, a także poprzez odpowiedni dobór poszczególnych akcji, instrumentów dłużnych, funduszy krajowych i zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych.

Kategorie lokat wskazane powyżej mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów, dlatego ryzyko związane z przyjętą polityką inwestycyjną i sposobem zarządzania jest zmienne. Przedmiot lokat może ulegać zmianie w czasie, co jest zależne od strategii inwestycyjnej Subfunduszu oraz decyzji zarządzającego Subfunduszem.

Dane aktualne na dzień 26.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: