Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar

Polityka inwestycyjna

Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez inwestowanie przy przestrzeganiu założeń polityki inwestycyjnej Subfunduszu i zasady minimalizacji ryzyka. Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków i instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego.

Pozostała część (od 10% do 50%) stanowią akcje, w tym głównie akcje renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Co najmniej 50% Aktywów Subfunduszu będzie lokowane w papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dane aktualne na dzień 25.02.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: