QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ

Produkt typu absolute return.  Fundusz dąży do osiągania dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Dzięki elastycznej polityce inwestycyjnej stopy zwrotu Funduszu nie powinny być wysoko skorelowane ze zmianami wartości indeksów giełdowych. Stosowana przez Fundusz polityka inwestycyjna typu "absolute return" nie gwarantuje, że Fundusz będzie osiągał dodatnią stopę zwrotu.

Fundusz skierowany jest do wąskiego grona zamożnych Inwestorów. 

Emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu odbywa się wyłącznie poprzez propozycje objęcia certyfikatów inwestycyjnych skierowane do mniej niż 100 imiennie wskazanych osób.

Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne oraz inne instrumenty – wykorzystywane jest szerokie spektrum instrumentów, w które nie mogą inwestować fundusze inwestycyjne otwarte.

Aktywa Funduszu będą inwestowane głównie w instrumenty wybrane spośród:

–    akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie,
–    akcji spółek notowanych na giełdach naszego regionu i innych rynkach wschodzących,
–    akcji lub udziałów polskich spółek niepublicznych,
–    instrumentów dłużnych, w tym korporacyjnych i municypalnych.

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Może być stosowane zabezpieczanie pozycji lub korzystanie z efektu dźwigni za pomocą instrumentów pochodnych. Łączna pozycja w akcjach i instrumentach pochodnych może wynosić od -100% do +200%.

Fundusz nie posiada benchmarku.

Dniem Wyceny jest każdy ostatni dzień kwartału kalendarzowego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW, dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, dzień przypadający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne kolejnej emisji, dzień wydania certyfikatów inwestycyjnych kolejnej emisji, Dzień Wykupu.

Istnieje możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych raz w roku (Dzień Wykupu). Dniem Wykupu jest ostatni dzień lutego, na który przypada zwyczajna sesja na GPW w Warszawie. Żądanie wykupu certyfikatów musi być zgłoszone nie później niż na miesiąc przed tym dniem (w 2012 r. do 30 stycznia).

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: