PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Udział w portfelu inwestycyjnym akcji małych i średnich spółek (to jest spółek, których wartość rynkowa z dnia rozliczenia ostatnio zawartej transakcji nie przekracza 1.000.000.000 euro) stanowi co najmniej 70% aktywów subfunduszu. Przedmiotem lokat subfunduszu są głównie akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Dla uzupełnienia portfela subfundusz może nabywać akcje małych i średnich spółek notowanych na rynkach zagranicznych.

Podstawowym kryterium selekcji lokat subfunduszu jest dążenie do osiągnięcia możliwie jak najwyższej oczekiwanej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Dobór akcji dokonywany jest w szczególności w oparciu o analizę fundamentalną, z uwzględnieniem m.in. takich czynników jak bieżące i prognozowane wyniki finansowe spółki, strategia działalności, pozycja rynkowa, ogólne perspektywy rozwoju, jakość kadry zarządzającej. Subfundusz dąży do zapewnienia dywersyfikacji branżowej i geograficznej portfela inwestycyjnego.

Część portfela lokowana w aktywa inne niż akcje będzie przede wszystkim inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium uwzględnianym w decyzjach inwestycyjnych w odniesieniu do tych rodzajów lokat jest potrzeba zapewnienia odpowiedniej płynności subfunduszu.

Dane aktualne na dzień 02.12.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: