Fundusze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.


Fundusze PZU S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Allianz TFI

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji KRAKOWIAK
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Papierów Dłużnych POLONEZ
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu MAZUREK

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Statut funduszu inwestycyjnego określa:

1) nazwę i rodzaj funduszu,

2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa,

3) organy funduszu i sposób jego reprezentacji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza,

4a) firmę (nazwę), siedzibę i adres podmiotu, któremu towarzystwo powierzyło wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 34a ust. 1 (wszystkie odniesienia do przepisów dotyczą ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.o funduszach inwestycyjnych ),

5) czas trwania funduszu, jeżeli jest ograniczony,

6) łączną wysokość wpłat do funduszu, ustaloną zgodnie z art. 12 ust. 2,

7) termin i warunki dokonywania zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, w tym sposób dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych,

7a) rodzaje papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, które mogą być przedmiotem wpłat, o których mowa w pkt 7, a jeżeli przedmiotem tych wpłat mogą być tylko papiery wartościowe określonego emitenta – także nazwę tego emitenta, okres przyjmowania wpłat papierami wartościowymi oraz zasady wyceny papierów wartościowych będących przedmiotem wpłat,

7b) rodzaje papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, które mogą być przedmiotem wpłat na objęcie certyfikatów inwestycyjnych – w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego,

8) w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub mieszanego – liczbę certyfikatów inwestycyjnych, na które przeprowadzane będą zapisy, oraz zasady przydziału certyfikatów inwestycyjnych,

9) cel inwestycyjny funduszu,

10) zasady polityki inwestycyjnej funduszu,

11) zasady wypłacania dochodów funduszu uczestnikom funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

11a) zasady wypłacania uczestnikom funduszu inwestycyjnego zamkniętego, dochodów funduszu – w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów,

12) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających fundusz, w tym wynagrodzenie towarzystwa oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów,

13) częstotliwość i sposób dokonywania wyceny aktywów funduszu, ustalania wartości aktywów netto funduszu oraz wartości aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny,

14) sposób i szczegółowe warunki:

a) zbywania jednostek uczestnictwa albo wydawania certyfikatów inwestycyjnych,

b) odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,

15) prawa uczestników funduszu,

16) szczegółowy sposób udostępniania informacji o funduszu inwestycyjnym do publicznej wiadomości,

17) sposób ogłaszania zmian statutu,

18) przyczyny rozwiązania funduszu inwestycyjnego.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: