Provide Able 2 Trend FIZ

Provide Able 2 Trend FIZ

Celem Funduszu jest uzyskanie wzrostu wartości kapitału przy relatywnie niskim ryzyku poniesienia istotnych strat. Oczekiwana stopa zwrotu nie zależy znacząco od koniunktury na rynkach akcji. Aktywa Funduszu inwestowane są wyłącznie w płynne instrumenty finansowe na rynkach walutowych, towarowych, obligacji i giełdach akcji oraz w depozyty i obligacje o niskim ryzyku kredytowym.

W zarządzaniu portfelem wykorzystuje się systemy transakcyjne o zróżnicowanym stylu inwestycyjnym i metodologii statystycznej pozwalające na wczesną identyfikację zmian trendów na światowych rynkach finansowych. Rekomendowany czas trwania inwestycji wynosi 3 – 5 lat.

Zespół Zarządzający Departament Zarządzania Provide TFI S.A.
Benchmark Brak benchmarku; wzrost wartości bez względu na koniunkturę na rynkach akcji
Częstotliwość wyceny Miesięczna
Wykup certyfikatów Kwartalnie – do 30% aktywów
Opłata za wydanie certyfikatu Negocjowana – max 4%
Opłata za wykup certyfikatów 0% po upływie 2 lat od przydziału
do 2% przed upływem 2 lat od przydziału
Opłata za zarządzanie w skali roku opłata stała 3 %
Opłata zmienna 20% High Water Mark

Dane aktualne na dzień 30.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Provide Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: