PKO Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PKO Obligacji Długoterminowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty

PKO Obligacji Długoterminowych – fio inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności polskie obligacje oraz bony skarbowe. Ponadto fundusz może również inwestować w papiery dłużne innych krajów OECD. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Zakup obligacji korporacyjnych poprzedzony jest wielostopniową i szczegółowa analizą przedsiębiorstwa oraz otoczenia mikro i makroekonomicznego w jakim dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Celem zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym i/lub ryzykiem stopy procentowej, zarządzający ma możliwość wykorzystywania instrumentów pochodnych.

Fundusz PKO Obligacji Długoterminowych – fio różni się od dwóch pozostałych funduszy obligacyjnych tym, że z założenia operuje większym ryzykiem stopy procentowej.

Dane aktualne na dzień 02.07.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: