Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus

Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus

PKO Papierów Dłużnych Plus inwestuje swoje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w polskie obligacje i bony skarbowe a także w papiery dłużne innych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Pozostałą część aktywów funduszu stanowią przede wszystkim lokaty bankowe oraz obligacje korporacyjne. Każda taka inwestycja poprzedzona jest szczegółową oceną otoczenia makroekonomicznego kraju emitenta oraz jego sytuacji finansowej.

Dane aktualne na dzień 02.07.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: