Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Opoka One jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym dedykowanym dla wybranych Klientów. Strategia inwestycyjna funduszu opracowywana jest w taki sposób, aby osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na to, jaki jest dominujący trend na rynkach. Po drugie – wynagrodzenie TFI za zarządzanie funduszem uzależnione jest w maksymalnym stopniu od zysków osiąganych przez Klientów Opoka One. Opłata stała jest znacznie niższa niż w przypadku innych funduszy agresywnych, opłata zmienna z kolei pobierana jest tylko w sytuacji, gdy Fundusz przynosi zyski.

Strategia działania Funduszu jest następująca.

W sytuacji korzystnych wycen akcji oraz sprzyjających trendów makro, zarządzający funduszem będą dążyć do pełnego zaangażowania aktywów na rynku akcji w atrakcyjne spółki. Przy doborze firm fundusz kieruje się głównie oceną przejrzystości i perspektyw prowadzonej działalności, jakości kadry zarządzającej oraz wyceną. Typowe inwestycje mają termin średniookresowy (1-2 lata).

W okresach, które będą w ocenie zarządzających niekorzystne dla utrzymywania istotnego zaangażowania na rynku akcji, zaangażowanie to będzie minimalne i ograniczone do najatrakcyjniejszych pozycji. W sytuacjach, kiedy z uwagi na negatywną ocenę sytuacji rynkowej fundusz posiada niewielkie zaangażowanie na rynku akcji, zarządzający będą wykorzystywali średnio- i krótkoterminowe trendy na różnych rodzajach aktywów poprzez zajmowanie pozycji krótkich oraz długich na instrumentach pochodnych i innych instrumentach finansowych. Inwestycje te będą dokonywane w oparciu o rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem – tak, aby ochrona kapitału miała zawsze priorytet.

Dane aktualne na dzień 07.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: