Noble Fund Mieszany

Noble Fund Mieszany

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie stopy zwrotu zbliżonej do stopy zwrotu z indeksu WIG. Subfundusz charakteryzuje się wysoką dopuszczalną zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu, w zależności od oceny perspektyw rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów oczekujących stabilniejszego przyrostu kapitału niż w przypadku funduszy akcyjnych.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek do portfela;

• znacząca część portfela ulokowana jest w spółkach o średniej kapitalizacji;

• część dłużna skoncentrowana jest na bezpiecznych obligacjach skarbowych.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: