Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu mWIG40. Polityka inwestycyjna zakłada selektywny dobór akcji spółek działających na polskim rynku, charakteryzujących się małą kapitalizacją i dużymi perspektywami wzrostu. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, w zamian za wyższą stopę zwrotu w dłuższym okresie.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jest podstawowym kryterium doboru spółek;

• sytuacja makroekonomiczna regionu i kraju oraz możliwości rozwoju branży wpływają na wybór walorów do portfela;

• dominujący udział mają spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40;

• przy doborze spółek koncentrujemy się na zapewnieniu możliwie wysokiej płynności portfela.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: