Noble Fund Akcji

Noble Fund Akcji

POLITYKA INWESTYCYJNA

Celem subfunduszu jest uzyskiwanie długoterminowej stopy zwrotu przewyższającej stopę zwrotu z indeksu WIG. Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów spodziewających się dochodu zbliżonego do zysków osiąganych poprzez bezpośrednie inwestycje w akcje oraz akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne, związane z okresowymi zmianami wartości jednostki uczestnictwa, wynikającymi z sytuacji na giełdach.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI INWESTYCYJNEJ

• analiza fundamentalna jako podstawowe kryterium doboru spółek do portfela;

• selekcja jako główny czynnik budowania wartości, typowa alokacja w akcje rzadko spada poniżej 90%;

• do 25% portfela może być inwestowane za granicą, w ciekawe sektory i spółki niereprezentowane na GPW.

Dane aktualne na dzień 17.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: